กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
          เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมสถาบันเดซี่ (Deutsches Electronen-Synchrotron : DESY) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ณ เมืองแฮมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และทางสถาบันเดซี่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) เป็นเวลา 3 ปี จำนวนปีละ 1 ทุน  เพื่อให้นักศึกษาไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งผ่านหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมาแล้ว 3 ปี เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง สาขาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน (Experiments in Elementary Particle Physics) การทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron Radiation) งานวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค (Research on Accelerators) ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary of Particles)  และงานเกี่ยวกับการคำนวณ (Computing in High Energy Physics)  ในช่วงภาคฤดูร้อน      ณ สถาบันดังกล่าว    และต่อมาพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการประกาศรับสมัครเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
          สวทช. จึงได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดกลือกในขั้นตอนสุดท้าย ให้นักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมหลักในห้องปฏิบัติการของสถาบันเดซี่  ณ เมืองแฮมเบิร์ก หรือเมืองซอยเธย์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
        
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง  โดยเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันเดซี  ณ สหพ้นธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน
          -  แผนงานประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
          -  แผนงานเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและอื่นๆ
          -  แผนงานการเข้าร่วมกิจกรรม
          -  แผนงานการประเมินผลกิจกรรม

ผลการดำเนินงานโดยสรุป
          โดยตั้งแต่ปี 2546 - 2553  ได้สนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ จำนวน 15 คน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ทรงคัดเลือก)    โดยสนับสนุนปีละ 2 คน  ยกเว้นปี  2547 และปี 2553  ที่สนับสนุนปีละ 1 คน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่)

 

งบประมาณ

          งบประมาณปี 2546 เป็นเงิน  160,000 บาท
          งบประมาณปี 2547 เป็นเงิน  160,000 บาท
          งบประมาณปี 2548 เป็นเงิน  160,000 บาท
          งบประมาณปี 2549 เป็นเงิน  160,000 บาท
          งบประมาณปี 2550 เป็นเงิน  170,000 บาท
          งบประมาณปี 2551 เป็นเงิน  160,000 บาท
          งบประมาณปี 2553 เป็นเงิน  250,000  บาท
          งบประมาณปี 2554 เป็นเงิน  300,000  บาท


พื้นที่ดำเนินงาน
          สถาบันเดซี่  เมืองแฮมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน
          ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2546 และดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักในห้องปฏิบัติการของสถาบันเดซี่ ให้ความสนใจในวิชาชีพวิทยาศาสตร์มากขึ้น  และเข้าทำงานในสถาบันทางการวิจัย หลังจากที่จบการศึกษาแล้ว และก่อให้เกิดการนำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          
1.  นาง ฤทัย  จงสฤษดิ์
           ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์  สำนักงานกลาง
           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           โทร. 025297100 ต่อ 77223
           e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

           2.  นางลัดดา  หงส์ลดารมภ์
           ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สำนักงานกลาง
           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           โทร. 02-644-8150 ต่อ 702
           โทรสาร 02-333-3934
           e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 เอกสารแนบ

           ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0-2644-8150-54
  โทรสาร 0-2644-8027-29
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป