กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
              กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake Constance)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มีการเชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate)  นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ที่จัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  และในปี ค.ศ. 2005  ซึ่งเป็นปีไอน์สไตน์ได้จัดการประชุมขึ้นทั้ง 3 สาขาพร้อมกัน  สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จะจัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ  อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่จะมานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว
        โดย สวทช. ได้ดำเนินการประกาศแจ้งการรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์  เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว ณ เมืองลินเดา  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมร่วมกับผู้แทนสมาชิกคณะผู้ก่อตั้งการประชุม จะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นสุดท้าย
        ทั้งนี้ สวทช. ได้ประสานงานในการจัดทำบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการระหว่าง สวทช. กับ The Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings และ The Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance ในวันที่ 30 สิงหาคม 2550  และได้ตกลงลงนามในบันทึกความร่วมมือในช่วงเวลาของการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ 58 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2551

 

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล 

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน
          -  แผนงานประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
          -  แผนงานเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและอื่นๆ
          -  แผนงานการเข้าร่วมกิจกรรม
          -  แผนงานการประเมินผลกิจกรรม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
           ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2553 ได้สนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ จำนวน 14 คน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ทรงคัดเลือก)   แบ่งเป็นปี 2551 จำนวน 3 คน  ปี 2552  จำนวน  6 คน  และปี 2553 จำนวน 5 คน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา) 

งบประมาณ

          งบประมาณปี 2551 เป็นเงิน  395,000 บาท
          งบประมาณปี 2552 เป็นเงิน  588,000 บาท
          งบประมาณปี 2553 เป็นเงิน  588,000  บาท
          งบประมาณปี 2554 เป็นเงิน  400,000  บาท

 

พื้นที่ดำเนินงาน
          เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 


ระยะเวลาดำเนินงาน
          ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2551 และดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          นิสิต นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ  ที่จะช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 


 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

           1.  นาง ฤทัย  จงสฤษดิ์
           ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์  สำนักงานกลาง
           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           โทร. 025297100 ต่อ 77223
           e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

           2.  นางลัดดา  หงส์ลดารมภ์
           ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สำนักงานกลาง
           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           โทร. 02-644-8150 ต่อ 702
           โทรสาร 02-333-3934
           e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

เอกสารแนบ

           ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0-2644-8150-54
  โทรสาร 0-2644-8027-29
  เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป