กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเมืองหนาวบนพื้นที่สูง (งานพัฒนาเกษตรที่สูง)

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเมืองหนาวบนพื้นที่สูง (งานพัฒนาเกษตรที่สูง)

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ทำการศึกษาและทดสอบการเพาะเห็ดในระบบปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม มากว่า 40 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 จนประสบความสำเร็จในการทดลองเพาะเห็ดเขตหนาวหลายชนิดที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมภายนอก (ของประเทศไทย) ได้ เช่น เห็ดหอม   เห็ดแชมปิน- ญอง  เห็ดเข็มทอง  เห็ดนางรมหลวง  เห็ดโคนหลวง  เห็ดปุยฝ้าย  เห็ดนางรมดอย  เป็นต้น  โดยที่เห็ดที่ได้มีผลผลิตสม่ำเสมอ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  นอกจากนี้ วว.ยังได้พัฒนาให้การเพาะเห็ดในระบบปิดมีต้นทุนต่ำลง ด้วยการประยุกต์ให้สามารถผลิตเห็ดบางชนิดที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำมากได้ 

หลักการ และเหตุผล 

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้พัฒนาการผลิตเห็ดเขตหนาวระบบปิด และระบบปิดประยุกต์มาโดยตลอด และนำเห็ดชนิดใหม่ๆมาทดสอบและพัฒนาการเพาะเลี้ยงให้เกิดความหลากหลาย และให้ผู้บริโภคในประเทศได้มีโอกาสได้บริโภคททนการนำเข้าที่มีราคาแพง เพื่อรสชาติอร่อยและประโยชน์ทางยาในการต้านทานมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และขี้เลื่อยไม่เนื่ออ่อน  ด้วยหลักการดังนี้
           1.  พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงที่จะสนับสนุนการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน
           2.  เพิ่มช่องทางการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
           3.  เป็นพืชทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่ชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูง (ทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต และเพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากการปลูกผัก ผลไม้เมืองหนาว)
 
วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดเขตหนาวสายพันธุ์ใหม่ เพื่อขยายผลสู่งานส่งเสริมให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ
          2.  เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดความรู้การผลิตเห็ดระบบปิด เพื่อขยายผลสู่งานส่งเสริมให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ 

สถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่

          ศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาว  สถานีวิจัยดอยปุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่                
          พิกัด  18 ํ48'20"N   98 ํ54'00"E  


แผนงาน/กิจกรรม การดำเนินการ

   -  แผนงานพัฒนา ทดสอบ และส่งเสริมการผลิตเห็ด ของมูลนิธิโครงการหลวง.
    - แผนงานพัฒนาการผลิตเห็ดชนิดใหม่ๆ เชิงการค้า ของมูลนิธิโครงการหลวง

 

 

งบประมาณโครงการ

     ปี 2551  = 1,000,000 บาท 
     ปี 2552  = 1,000,000 บาท 
     ปี 2553  = 900,000 บาท   
     ปี 2554  = 1,500,000 บาท   


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           เทคโนโลยีการเพาะเห็ดชนิดใหม่ๆ  สูตรการเพาะเลี้ยง และวิธีการจัดการดูแลที่เหมาะสมในการผลิตเห็ดเพื่อการบริโภค หรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือนและชุมชน
 


ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        
          นายชนะ  พรหมทอง นักวิชาการ ระดับ 8 ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
          โทรศัพท์   02-577-9049   มือถือ  081-371-4173 E-mail:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
          ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดแครง"
ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อ 17 กรกฏาคม 2553

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดฟาง"
ที่ศูนย์อํานวยการโครงการตามพระราชดําริ อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 21 เมษายน 2553

 

 

        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำระบบปรับลดอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด
ที่อาคารคัดบรรจุภัณฑ์ สำนักงานโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 30-31 สิงหาคม 2553

 
 
 
 
          โครงการอบรมความรู้และการบริหารจัดการเรื่องการเพาะเห็ด การเตรียมวัสดุสำหรับเห็ดชนิดต่างๆ 
ที่สำนักงานโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
  35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า
   ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0-2577-9000
  โทรสาร 0-2577-9009
  196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
  โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
  Call Center Tel. 0 2579 3000
  (เชียงใหม่  โทร/โทรสาร  053-217095)   
  เว็บไซต์หน่วยงาน www.tistr.or.th 
  เว็บไซต์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเมืองหนาวบนพื้นที่สูง
  เว็บไซต์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  http://www.rdp.in.th/map.htm  (Info POI No.914)

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป