กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี อินโฟกราฟิกส์ มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ เพิ่มโอกาสการค้าการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร ผักผลไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก

มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ เพิ่มโอกาสการค้าการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร ผักผลไม้ อุตสาหกรรมพลาสติก
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สามารถผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการตรวจสอบ สร้างความเชื่อมั่น และลดการกีดกันทางการค้า ยกระดับมาตรฐานสินค้า อาหาร พืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกในไทย เพื่อลดข้อกังขาของผลการทดสอบสารตกค้าง สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  และผลการทดสอบโลหะหนักในพลาสติก พร้อมใช้เป็นใบเบิกทางและใบรับรองคุณภาพปูทางให้ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมพลาสติก เพิ่มโอกาสในการส่งออก พร้อมยืนยันมั่นใจผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

     ประเทศไทยของเราจัดว่าเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เราสามารถผลิตและส่งออกพืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ ไปยังต่างประเทศมากมาย แต่ในระยะหลังที่ผ่านมา มักจะพบว่ามีข่าวการตีคืนสินค้า หรือการห้ามนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเข้าประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าอย่างสหภาพยุโรป ที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่เข้มงวด เช่น มาตรฐาน Codex ที่สหภาพยุโรปใช้ในการกำหนดระดับสารปนเปื้อนประเภทยาปราบศัตรูพืชในผักผลไม้ หรือข้อกำหนด RoHS ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการห้ามใช้หรือจำกัดปริมาณการใช้สารอันตราย เช่นสารโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การตรวจพบการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ทำให้ไทยต้องสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปหรือเกิดการสะดุดในการค้าขาย สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก

     นักมาตรวิทยาของ มว. ได้พยายามศึกษา วิจัย เพื่อตอบโจทย์ และช่วยแก้ไขปัญหา เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างเหล่านี้ ที่มีอยู่ในไทยจำนวนมากกว่า 200 แห่งต้องใช้วัสดุอ้างอิงในกระบวนการทดสอบเพื่อใช้ในการยืนยันทั้งวิธีการวิเคราะห์และทดสอบ หรือแม้กระทั้งใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงและต้องใช้ระยะเวลานาน ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัสดุอ้างอิงเหล่านั้น เมื่อเราผลิตได้เองย่อมต้องตอบโจทย์การใช้งานได้ดีกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศแน่นอน  และ มว. ก็เป็นหน่วยงานระดับชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ประเทศต่างๆ มั่นใจได้กับผลการวัดและทดสอบของห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างแน่นอน
     ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ของ มว. ได้มีการผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อมารองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อทางการค้า Thailand Reference Material  (TRM) โดยวัสดุอ้างอิงที่ผลิตออกมาล่าสุด คือสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และวัสดุอ้างอิงรับรองโพลิเมอร์สำหรับการทดสอบโลหะหนัก ที่ผลิตเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบใช้เป็นสารอ้างอิงมาตรฐาน ในการวิเคราะห์และทดสอบสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ที่ตกค้างในพืชผักผลไม้  และการทดสอบหาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในตัวอย่างพลาสติก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ลดการสอบย้อนกลับของผลการวัดไปยังต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางการค้า การส่งออก โดยวัสดุอ้างอิงดังกล่าวมีคุณสมบัติเด่น คือ ครอบคลุมทุกประเภทของสารที่ต้องการตรวจวัด อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าทั้งนำเข้า และส่งออก ที่จะเป็นการคุ้มครองบริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 
     นอกจากนี้ สถาบันยังมีวัสดุอ้างอิงอื่นๆ ภายใต้ชื่อทางการค้า TRM  ทั้งทางด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ อาทิ วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดค่าความหวาน วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจปริมาณแคดเมียมในข้าว สารละลายบัฟเฟอร์สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-เบส ฯลฯ เพื่อรองรับการใช้งานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบที่เพิ่มมากขึ้น และหลากหลายสาขาการวัด เพื่อเป็นหลักประกันมาตรฐานสินค้าของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาววัชรีพร  กลิ่นขจร / นายประสิทธิ์  บุบผาวรรณา
เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป