กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี อินโฟกราฟิกส์ กระทรวงวิทย์ พร้อมเป็นจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69

กระทรวงวิทย์ พร้อมเป็นจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69


 

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (The 69th ASEAN Committee on Science and Technology Meeting : ASEAN COST) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Sub-Committee and Other Related Meeting) ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการ

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology : COST) ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในระดับหน่วยงานและขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้นเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะคณะทำงานประสานงาน และเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม ASEAN COST ทั้งนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านการบริหารจัดการและการประสานงานในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
 
 
การดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (The 69th ASEAN Committee on Science and Technology Meeting : ASEAN COST) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Sub-Committee and Other Related Meeting) ประกอบด้วย
1. การประชุมในกรอบอาเซียนและทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง  
2. การประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียน (Sub-Committees) 9 คณะ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน วิทยาศาสตร์ทางทะเล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้)
3. การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Advisory Body on the ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST)
4. การประชุมคณะที่ปรึกษากองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (Advisory Body of the ASEAN Science Fund: ABASF)
5. การประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 
6. การประชุม ASEAN COST กับประเทศคู่เจรจา
  
สำหรับคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีเครือข่ายและโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งขณะนี้มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม  
 
การประชุม ASEAN COST กำหนดจัดปีละ 2 ครั้ง โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือของคณะอนุกรรมการอาเซียนใน 9 คณะ คณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะที่ปรึกษากองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน  การดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามมติของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมามีการประชุมมาแล้ว 68 ครั้ง การประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 68 จัดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2557
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประสานงานหลักในกรอบ ASEAN COST ของประเทศไทย   ได้มีบทบาทสำคัญในการริเริ่ม ผลักดัน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ในกรอบ ASEAN COST อาทิ ข้อริเริ่มกระบี่ ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศความร่วมมือด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในอาเซียน ทั้งนี้ ในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 68  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งยืนยันในที่ประชุมว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 ในเดือนพฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกรอบความร่วมมืออาเซียน เกิดการผลักดันกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558   

 

สาระสำคัญการจัดประชุม 

 

                   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทย ในคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ASEAN Committee on Science and Technology (COST)  จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  ASEAN COST ครั้งที่ ๖๙    ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม  Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket จ. ภูเก็ต เพื่อผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน   โดยนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นประธานเปิดการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ ๖๙ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น.

 

                   การประชุม ASEAN COST  ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๐ ประเทศ  มีกำหนดจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation 2015-2020 - APASTI) กองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน  การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือของคณะอนุกรรมการอาเซียนใน ๙ สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน วิทยาศาสตร์ทางทะเล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้   รวมทั้งการหารือการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์อาเซียนอย่างเป็นทางการ (AMMST) ครั้งที่ ๑๖ ณ สปป.ลาว

 

                    ในการประชุม ASEAN COST ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีบทบาทในการผลักดันข้อริเริ่มความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าด้วย อาทิ การเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  (ASEAN Talent Mobility – ATM)   การจัดการทรัพยากรน้ำ     มาตรวิทยา    ดาราศาสตร์   การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน  และเทคโนโลยีอวกาศ     การจัดประชุมในครั้งนี้  จึงนับเป็นโอกาสดีในการผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเวทีอาเซียน และผลักดันกิจกรรม/โครงการที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปลายปี ๒๕๕๘ นี้

 

รายชื่อกรรมการอาเซียนใน ASEAN  COST

 

Dato Paduka Haji Suhaimi Bin Haji Gafar

National COST Chairman-Brunei Darussalam

Permanent Secretary (Technical & Professional)

Ministry of Development

Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

 

H.E. Dr. Tung Ciny

National COST Chairman-Cambodia

Under Secretary of State

Ministry of Industry and Handicraft (MIH)

Phnom Penh, Cambodia

 

Prof. Ainun Na’im

National COST Chairman-Indonesia

Secretary General
The Ministry of Research, Technology and Higher Education (MoRTHE)

Jakarta, Indonesia  

H.E. Mr. Houmphanh INTHARATH    

National COST Chairman-Lao PDR
Vice Minister
Ministry of Science and Technology  

Vientiane, Lao P.D.R.

H. E. Dato’ Sri Dr. Noorul Ainur Mohd. Nur

National COST Chairman-Malaysia
Secretary General
Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)
Putrajaya,
Malaysia

 

Mr. Kyaw Zwa Soe

National COST Chairman-Myanmar
Director General
Department of Advanced Science and Technology–DAST
Ministry of Science and Technology
Nay Pyi Taw,
Republic of the Union of Myanmar

 

Dr. AMELIA P. GUEVARA

National COST Chairperson-Philippines

Undersecretary for Research and Development

Department of Science and Technology

Metro Manila, Philippines

 

Dr. Raj. Thampuran

National COST Chairman-Singapore

Managing Director
Agency for Science, Technology and Research (A*STAR),
Singapore

 

Assoc. Prof. Dr. Weerapong Pairsuwan
National COST Chairman-Thailand
Permanent Secretary
Ministry of Science and Technology
Bangkok,
Thailand

 

Dr. Tran Quoc Khanh                                             

National COST Chairman-Viet Nam
Vice Minister

Ministry of Science and Technology   
Ha Noi, Viet Nam

-----------------------

ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สป.วท.  โทร. 02 333 3901
ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป