กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี วว.เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว

วว.เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว

พิมพ์ PDF

                                                                      
                                     
 โปสเตอร์เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นำร่องพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมขยายผลโครงการสู่สถานศึกษา/ชุมชนทั่วประเทศ หวังสร้างประโยชน์ มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมให้สถานการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

                                                      
                                   
  ภาพหมู่แถลงข่าวเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว

          ดร.ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ   ผู้ว่าการ วว.    กล่าวว่า  วว. จัดโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียวขึ้น ภายใต้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน และส่งเสริมการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะนำร่องโครงการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายจากการประกวดอย่างน้อย 5 นวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จากแนวคิด O-Z-O-N-E พร้อมขยายผลโครงการสู่สถานการศึกษาและชุมชนอื่นๆทั่วประเทศต่อไป
 

            “...ปัจจุบัน วว. ได้กำหนดนโยบายในการผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้  “O-Z-O-N-E Concept” เพื่อให้งานวิจัยและพัฒนา สามารถสร้างโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  (Opportunity) ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต (Zero Waste) พัฒนาอาชีพ (Occupation) เกิดนวัตกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรในประเทศ (National Resource Based) และมีส่วนร่วมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ดังนั้น วว. จึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแนวคิดดังกล่าวถ่ายทอดสู่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีองค์ความรู้ภายใต้ “O-Z-O-N-E Concept” และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม...”ผู้ว่าการ วว. กล่าว
 

          ความหมายของโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว ในแนวคิดโครงการประกวดของ วว. คือ โรงเรียนที่มีการนำวิธีคิด  วิธีการปฏิบัติใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ รวมทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงหรือสรุปบทเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีประโยชน์ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งลดการปลดปล่อยของเสีย มีการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม และสามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปขยายผลการพัฒนาต่อได้
 

          คุณสมบัติผู้เสนอผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย  1.เป็นผู้แทนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยส่งเป็นทีมๆละ 5 คน โรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม  และ 2.โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

สำหรับรางวัลจากการประกวด มีดังนี้  1.โครงการที่ผ่านการคัดเลือก (5 โครงการ) ได้รับเงินรางวัลละ 20,000  บาท  2.รอบตัดสินรางวัลโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว มีจำนวน 5 รางวัลๆ รางวัลชนะเลิศ เงิน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และป้ายเกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงิน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และป้ายเกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และป้ายเกียรติยศ รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และป้ายเกียรติยศ


ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ วว. 
www.tistr.or.th ส่งใบสมัครกลับมายัง วว. ที่ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9359-60 โทรสาร 0 2577 9362 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป