กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์

มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์

พิมพ์ PDF

         

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดย นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวนยการศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาสู่เชิงพาณิชย์ ณ อาคาร SCG 100 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความต้องการของผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินค้าในกระบวนผลิตได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาด โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนแนวคิดการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งยังเป็นการสอดรับกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

 


            ภาครัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเป้าหมายของการพัฒนาขีดความสามารถของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) มีงานด้านมาตรวิทยาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ มีพันธกิจในการสถาปนาหน่วยวัดมาตรฐานแห่งชาติตามระบบหน่วยวัดสากลให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทางการวัดของประเทศ โดยได้จัดหามาตรฐานในสาขาการวัดด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศและได้ถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดสู่ภาคส่วนต่างๆ ปัจจุบันนโยบายของสถาบันได้มุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และให้เข้าถึงผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น โดยกิจกรรมการนำองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการด้านพลังงานเป็นเป้าหมายหนึ่งของสถาบันเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นภาคการผลิตที่มีต้นทุนการใช้พลังงานสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมแก้ว กระเบื้อง เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ อาหาร เป็นต้น 
 

          สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับการสนันสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ SCG โดยการให้ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา และต่อมาได้ขยายผลเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาเทคนิคการวัดและการประเมินประสิทธิภาพความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของ SCG สู่เชิงพาณิชย์ ความร่วมมือเช่นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องอาศัยกิจกรรมการวัดด้านมาตรวิทยาที่เกิดจากวิธีการวัดที่แม่นยำมากขึ้นลดความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น ตลอดจมร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและสามารถพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาดตามความต้องการของผู้บริโภคได้
 
 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา 

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง
» ก.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้าจัดกิจกรรม “โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” รอบนิคมเกตเวย์
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
» งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป