กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน

“53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน

พิมพ์ PDF

             เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 

             เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 -  ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี พลโทถเกิงกานต์  ศรีอำไพ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อ วว. ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี วว. 

 

  ภายในงานจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา

 

             อนึ่งวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เป็นวันครบรอบ “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. ทั้งนี้ วว. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในการมุ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากวันแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน วว. ได้เป็นแกนสำคัญในการดำเนินงานด้านพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เป็นรูปธรรม

 

โครงการที่สำคัญของ วว. ซึ่งมีบทบาทในการเข้าไปช่วยพัฒนาประเทศ  ได้แก่ 

             1.การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการที่ปรึกษาในสาขาศักยภาพของประเทศ  เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์  

             2.ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (โพรไบโอติกและพรีไบโอติก) สำหรับบริการให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

             3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย พัฒนาทรัพยากรพื้นฐานด้านสาหร่าย ทั้งสาหร่ายน้ำจืด รวมทั้งขยายสู่การเก็บรักษาสายพันธุ์น้ำเค็ม  ยกระดับการดำเนินงานด้านคลังสาหร่าย วว. ให้เป็นศูนย์ทรัพยากรสาหร่ายเพื่อการวิจัย 

             4.การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนยีและนวัตกรรม 5 ภูมิภาค ผ่านกลไกและเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพการผลิต การยกระดับและการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP  

             5.สถานีวิจัยลำตะคอง  ดำเนินการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

             6.สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   เป็นสถานีวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  ที่เป็นต้นแบบของป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง)  ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ความเป็นธรรมชาติ  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  จนเป็นที่ยอมรับจากองค์การ UNESCO รับรองให้เป็นแหล่งชีวมณฑล (Biosphere Research)  ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกจาก 441 แห่งใน 94 ประเทศทั่วโลก   

             7.การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานให้บริการด้าน ว. และ ท. อย่างครบวงจร  ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021  และ ISO/IEC 17025 

             8.การบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง  พัฒนาห้องปฏิบัติการที่สามารถให้บริการด้านการทดสอบชิ้นส่วนในระบบรางอย่างครบวงจร  

             9.การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ  ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/ IEC 17025  และ 

             10. ภาคีบัณฑิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่าง วว. กับสถาบันการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิต  วว. ผลิตบัณฑิตภายใต้โครงการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 214 คน

 

             “53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน (We  are  a  part  of  your  success) เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 


ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand    

Tags 53 ปี - วว.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» วว.ร่วมแสดงความยินดี บ.รักษ์บ้านเรา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกไปดูงานเศรษฐกิจสีเขียวในต่างประเทศ
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป