ชุดตรวจโรคกุ้ง (MultiAmp IHHNV)

พิมพ์

        เชื้อไวรัสในกุ้งมีหลายชนิด แต่มีหนึ่งชนิดที่สำคัญคือเชื้อ IHHNV ซึ่งทำให้กุ้งที่ติดเชื้อดังกล่าวแล้ว มีขนาดแคระแกรนไม่โตได้ผลผลิตที่ต่ำทำให้เกษตรกรเสียหายจากค่าใช้จ่ายอาหาร การตรวจวินิจฉัยโรคในช่วงต่างๆ ของการผลิตกุ้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งชุดตรวจโรคกุ้ง MultiAmp IHHNV พัฒนาโดยบริษัท นิวเวิล์ดไบโอเทค จำกัด สามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจาก IHHNV ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และเป็นชุดตรวจที่ผลิตและพัฒนาขึ้นเป็นแห่งแรกและเพียงผู้เดียวในโลก สามารถตรวจโรคได้อย่างแม่นยำถูกต้อง ซึ่งมีกระบวนการตรวจที่ไม่ยุ่งยากและวิเคราะห์ผลได้ง่าย และป้องกันการตรวจวิเคราะห์โรคที่ผิดพลาดอันเกิดจากการแทรกของชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสเข้าไปในส่วนของโครโมโวมหรือดีเอ็นเอกุ้ง เนื่องจากชุดตรวจโรคที่มีอยู่และจำหน่ายท้องตลาดในปัจจุบันไม่สามารถวิเคราะห์กระบวนการนี้ได้และทำให้การตรวจวินิจฉัยมีโอกาสผิดพลาดสูง