กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ชุดตรวจโรคกุ้ง (MultiAmp IHHNV)

พิมพ์ PDF

        เชื้อไวรัสในกุ้งมีหลายชนิด แต่มีหนึ่งชนิดที่สำคัญคือเชื้อ IHHNV ซึ่งทำให้กุ้งที่ติดเชื้อดังกล่าวแล้ว มีขนาดแคระแกรนไม่โตได้ผลผลิตที่ต่ำทำให้เกษตรกรเสียหายจากค่าใช้จ่ายอาหาร การตรวจวินิจฉัยโรคในช่วงต่างๆ ของการผลิตกุ้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งชุดตรวจโรคกุ้ง MultiAmp IHHNV พัฒนาโดยบริษัท นิวเวิล์ดไบโอเทค จำกัด สามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจาก IHHNV ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และเป็นชุดตรวจที่ผลิตและพัฒนาขึ้นเป็นแห่งแรกและเพียงผู้เดียวในโลก สามารถตรวจโรคได้อย่างแม่นยำถูกต้อง ซึ่งมีกระบวนการตรวจที่ไม่ยุ่งยากและวิเคราะห์ผลได้ง่าย และป้องกันการตรวจวิเคราะห์โรคที่ผิดพลาดอันเกิดจากการแทรกของชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสเข้าไปในส่วนของโครโมโวมหรือดีเอ็นเอกุ้ง เนื่องจากชุดตรวจโรคที่มีอยู่และจำหน่ายท้องตลาดในปัจจุบันไม่สามารถวิเคราะห์กระบวนการนี้ได้และทำให้การตรวจวินิจฉัยมีโอกาสผิดพลาดสูง

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป