กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง กิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557

กิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557

พิมพ์ PDF

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า และเครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ได้รับรางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัล 200,000 บาท ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนร่วม สมควรได้รับรางวัลตอบแทน โดยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร อาหารและ/หรือพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร รวมทั้งเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นอาหารหรือพลังงาน นั้น คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พิจารณาตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติตัดสินให้รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดฯ จำนวน 7 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มีจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 
1. "อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า"  ผลงานของนางศิริลักษณ์  วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. "เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ"  ผลงานของนายสาทิป  รัตนภาสกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มี 1 รางวัล คือ "เครื่องผ่าถั่วปากอ้า" ผลงานของนายมานพ  แย้มแฟง  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รางวัลเชิดชูเกียรติ มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล  ได้แก่ 
1. "โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิงแพ็คปลอดตะกรัน" ผลงานของนายอรรถพร  สุบุญสันต์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. "เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน" ผลงานของนายสมศักดิ์  ป่าวรรณ  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
3. "เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ." ผลงานของนายรัฐวิชญ์  พุฒิพัฒนาศักดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ 
4. "เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า" ผลงานของ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดนครสวรรค์          
ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันทำการ ที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (02) 333-3958 โทรสาร (02) 333-3931 - สำนักมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์(02) 230-2560 , 230-2562 โทรสาร (02) 231-5488 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป