กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง ถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของลำไย นวัตกรรมงานวิจัยเชิงพาณิชย์

ถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของลำไย นวัตกรรมงานวิจัยเชิงพาณิชย์

พิมพ์ PDF

 

    ลำไย (Dimocarpus longen Lour.) เปนผลไมเศรษฐกิจของประเทศไทย ปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออก ลำไยมีเนื้อนุม อรอย และมีรสหวาน จึงทำใหเปนที่นิยมสำหรับผูบริโภคทั้งในประเทศ และตางประเทศ อยางไรก็ดีอายุการเก็บรักษาของลำไยมักถูกจำกัดจากการเสื่อมคุณภาพ ทั้งในแงของรสชาติ และการเกิดราบนเปลือก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากลำไยสูญเสียน้ำหรือความชุมชื้น จะสงผลใหเปลือกมีสีน้ำตาลเขมและแหงแข็งไมเปนที่ยอมรับสำหรับผูบริโภค งานวิจัยที่ผานมาจำนวนมากไดศึกษาผลของการควบคุมสภาพบรรยากาศ (Controlled Atmosphere: CA) ตอการเก็บรักษาลำไย ซึ่งผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการควบคุมสัดสวนของกาซ O2, CO2 และความชื้นสัมพัทธในสภาพบรรยากาศรอบๆ ลำไยสดหรือภายในบรรจุภัณฑ รวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (แชเย็น) เปนปจจัยสำคัญที่สงผลรวมกันตออายุการเก็บรักษาลำไยสด 

     ดังนั้น การพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑสำหรับลำไยสดแบบขายปลีก โดยเอ็มเทค สวทช. จึงมุงเนนหลักการที่ทำใหเกิดสภาพบรรยากาศที่เหมาะตอการรักษาความสดภายในบรรจุภัณฑ (ไดแก ปริมาณกาซ O2, CO2 และความชื้นสัมพัทธ) ดวยเทคโนโลยีที่สามารถปฏิบัติไดจริงทางธุรกิจ โดยการออกแบบใหฟลมบรรจุภัณฑมีสมบัติการแพรผ่านของกาซที่สอดคลองกับอัตราการหายใจของลำไยที่บรรจุ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (เช่น 2oC ในสภาวะการขนสงทางเรือ หรือ 4-8oC ในสภาพตูเย็นทั่วไป) ผลคือสภาวะการดัดแปลงบรรยากาศแบบสมดุล จะเกิดขึ้นเองภายในบรรรจุภัณฑ ระหวางการเก็บรักษาตามหลักการของ Equilibrium Modified Atmosphere (EMA) Packagingความสำเร็จในการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการเก็บรักษาลำไยสดใหคงคุณภาพดี และปลอดภัยตอผูบริโภคจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกสวนตลอดทั้งกระบวนการ Supply Chain สวนฟลมบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถผลิตไดดวยเครื่องจักรทั่วไป ในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการใชประโยชนและจำหนายเชิงพาณิชย ถุงบรรจุภัณฑรักษาความสดของลำไยนี้ ผลิตจากฟลมที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ยอมใหกาซ
ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด แพรผานไดดีกวาฟลมพลาสติกทั่วไป ซึ่งอัตราการแพร่ผ่านของกาซนี้ไดถูกออกแบบใหสอดคลองกับอัตราการหายใจของลำไยที่บรรจุ ทำใหเกิดสภาวะบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลภายในบรรจุภัณฑ หลักการนี้มีชื่อทางเทคนิควา Equilibrium Modified Atmosphere (EMA) Packaging Technologyบรรจุภัณฑนี้ยังสามารถรักษาความชื้นสัมพัทธในระดับที่สูงพอเหมาะ (RH 90-95%) โดยเมื่อใชรวมกับการแชเย็น จะชวยชะลอการหายใจ ลดการคายน้ำของลำไย (รักษาน้ำหนักของลำไยไดมากกวา 99%) และเปลือกไมแหงแข็ง บรรจุภัณฑนี้สามารถรักษาคุณภาพ และความสดของลำไยไดถึง 40-54 วัน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส หรือ 14-21 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส งานวิจัยพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑนี้ เปนความรวมมือระหวาง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ :
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทร. 02 564 6500 ext. 4386 (คุณชนิต), 4655 (ดร. วิชชุดา)

เผยแพร่ข้อมูลโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป