กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง งานวิจัย..ใช้ได้จริง รมว.วท. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ

รมว.วท. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ

พิมพ์ PDF

 

 
วันนี้ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยมี ดร. สุทธิเวช   ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ดร.พิเชฐ (รมว.วท.) ได้เดินชมผลงานของ วศ. เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้า Otop, ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และตรวจเยี่ยมห้อง Lab Chromatography Room  
 
รมว.วท. เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักสำคัญคือ การให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ การวิจัยและพัฒนา เช่น การให้บริการด้านการทดสอบ, ห้อง lab, การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับงานวิจัย การวิเคราะห์ทดสอบ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น 
     “กรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำอย่างไรทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริการว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีจุดเด่นในภาคของการผลิตอยู่มาก ทั้งการให้บริการที่ครอบคลุมไปถึงสินค้าระดับ OTOP ส่วนนี้ทำให้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น รมว.วท. กล่าว"
 
 
 
ผลการดำเนินงานในปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558  
1. สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ
มีสินค้าได้รับการทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในปี 2557 กว่า 14,000 ผลิตภัณฑ์ และปี 2558 มีไม่น้อยกว่า 1,083 ผลิตภัณฑ์  (แผนตั้งไว้ที่ 11,000 ผลิตภัณฑ์)
ตัวอย่างผลงานสำคัญ
- จัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน (ASEAN Reference Laboratory) ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
- ออกใบรับรองสินค้า (Certificate of Analysis) ให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อการส่งออกไทย
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านแก้ว (ICG Annual Conference 2015)
 
2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน ปี 2557 
- มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองกว่า 100 ห้อง 
- มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ ไม่น้อยกว่า 2,700 ห้อง
ผลการดำเนินงาน ปี 2558 
- มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้ว  4 ห้อง (แผนตั้งไว้ที่ 115 ห้อง) 
- อยู่ระหว่างเตรียมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (แผนตั้งไว้ที่ 1,300 ห้อง)
ตัวอย่างผลงานสำคัญ 
จัดทำร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
        - รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 ครั้ง
        - มีแผนเสนอ รมว.วท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน ม.ค. 2558

 

 

 
3. บริการสารสนเทศหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการดำเนินงาน ในปี 2557  
-  มีจำนวนผู้ใช้บริการสารสนเทศ  ว และ ท กว่า 260,000 คน
ผลการดำเนินงาน ในปี 2558   
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3,371 เรื่อง (แผนที่ตั้งไว้ 100,000 เรื่อง) 
-พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า 1 เรื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้าน วทน.
 
4. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลงานด้าน ว และ ท ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2557  มี 21 เรื่อง ปี 2558  21 เรื่อง
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี2557 กว่า 6,000 ราย ปี 2558 ไม่น้อยกว่า 400 ราย (แผนตั้งไว้ที่ 4,200 ราย)
- ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาคได้รับการพัฒนา ปี 2557 กว่า 130 ห้อง ปี 2558 อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ปี 2557 กว่า 300 ห้อง ปี 2558 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (แผนตั้งไว้ที่ 200 ผลิตภัณฑ์)
ตัวอย่างผลงานสำคัญ
- โครงการทดสอบสินค้าOTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ตัวอย่าง ผลงานวิจัยและพัฒนา 
- โครงการวิจัยพัฒนาระบบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานสิ่งแวดล้อม 
- โครงการพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวมะม่วงที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว 
- โครงการพัฒนาการผลิตสารกรองสารปนเปื้อนในน้ำเพื่อการบนริโภค
 
5. กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน
- ฝึกอบรมแก่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ โดยเน้นทางด้านเทคนิคปฏิบัติ รวมถึงการอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปี 2557 กว่า 60 หลักสูตร กว่า 6,000 คน ปี 2558 ไม่น้อยกว่า 20 หลักสูตร (แผนตั้งไว้ที่ 65 หลักสูตร)
- พัฒนากระบวนงานรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC  17024
 
 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แส่งเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายรัฐพล หงสไกร
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป