กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา school

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
31. โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม Physics High School Teacher  Programme ก่อน เพราะน่าจะทำได้เร็ว เนื่องจาก การดำเนินงานมีส่วนคล้ายคลึงกับโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่  (DESY)  ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
32. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในโรงเรียนชนบท
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
... (Science in Rural Schools : SiRS)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ่นในด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
33. รมว.วท เปิดงาน “1st CERN School Thailand 2010”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการ “ 1st  CERN School Thailand ...
พฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2010
34. รมว.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม Biotec และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร .
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...         โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Science in RURAL Schools : SiRS) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ ...
จันทร์, 23 สิงหาคม 2010
35. โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering Practice School Program: FEPS)
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ได้แก่โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering Practice School Program: FEPS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกรวิจัยระดับมหาบัณฑิต ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... ประจำปี 2552 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมเปิดตัวกิจกรรม “วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ @School” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯนำความสนุกสนาน ความรู้ ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
... โครงการสำหรับครู/อาจารย์สอนฟิสิกส์ (CERN Programme of Physics High School Teachers) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ฟิสิกส์พลังงานสูง ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2009
“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
...       2.โครงการส่งนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน (Summer School) ของเซิร์น ซึ่งไทยได้โควตาในการส่งนักเรียนจำนวน 2 คน และต้องออก  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ากินอยู่เอง ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
40. Curriculum Vitae Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Member of Committee, Plan International Foundation, Thailand. 1997-1999              Chairperson of Triam Udom School’s Alumni ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป