กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Agenda Base

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [วีระพงษ์ แพสุวรรณ, ปลัดกระทรวง, ยุทธศาสตร์, Agenda Base, Food Innopolis, SMEs, OTOP, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
2. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อใช้เผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ คืนความสุขให้คนในชาติ หรือรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยเบื้องต้นเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมวีดีทัศน์โครงการตาม Agenda based และผลงานของ ปส. ส่งให้ผู้ประสานงานรายการไปพลางก่อนเพื่อให้ทางรายการพิจารณาความเหมาะสม ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... 20 ปี โดยแบ่งเป็นแผนละ 5 ปี ๆ และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการจำแนกแต่ละเรื่องว่าเรื่องใดเร่งด่วน หรือไม่เร่งด่วน แยกอกเป็น Agenda Base และ Function Based เป็นต้น   ----------------------------- ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
4. ประชุมการจัดทำ VTR และ Infographic ข้อเสนอโครงการตาม Agenda base 6 โครงการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (วท.) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานประชุมการจัดทำ VTR และ Infographic ข้อเสนอโครงการตาม Agenda base 6 โครงการ เพื่อนำเสนอเข้า ครม. ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณภาย หรือใช้ในเวทีอธิบายทำความเข้าใจในเวทีการสื่อสารต่างๆ ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2016
... โดยจัดทำงบประมาณ 2 ลักษณะ  ได้แก่ Agenda Base ที่ต้องดำเนินการตามมติ ค.ร.ม.และเรื่องใหญ่ระดับประเทศ เช่น Food Innopolis / Test Lab(MSTQ) / การบริหารจัดการน้ำ / คลัสเตอร์บริหารงานวิจัย / ดาวเทียมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่กลางของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป