กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 300%

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... 300% ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม เอกชนขานรับร่วมงาน CEO Innovation Forum 2016                25 มีนาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
23. ผลการดำเนินงานของมาตรการยกเว้นภาษี 300%
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
25. โครงการ ยกเว้นภาษี 300%
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมร้อยละ 300 (ยกเว้นภาษี 300% ) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... นอกจากนี้ยังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 300% โดยความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวมให้ได้ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... 300% โดยความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวมให้ได้ 1% ของจีดีพี รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการวิจัยและพัฒนาของเอกชนกับภาครัฐ เป็น 70 ต่อ 30      ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... เช่น การหักลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้ถึง 300% การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ 5 ปี การขยายเวลาให้การส่งเสริมการลงทุนจาก 8 ปี เพิ่มขึ้นอีก 5 ปี นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการสนับสนุนด้านกำลังคนให้ภาคเอกชน ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... จันทร์โอชา) เป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการหลายอย่าง เช่น การลดหย่อนภาษี 300% ของบริษัทที่ทำการวิจัยหรือที่มีการใช้ผลงานวิจัย การจัดทำระบบบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เป็นต้น” ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
... ได้ดำเนินการสนับสนุนในหลายมาตรการ อาทิ มาตรการยกเว้นภาษีที่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากเดิม 200% เพิ่มเป็น 300% โครงการทาเล้นท์โมบิลิตี้ ปลดล็อคให้นักวิจัยในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐในประเทศได้ไป ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป