กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โครงการตามพระราชดำริ

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. 10 ปีงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แบ่งออกพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ (1) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับผลึกศาสตร์ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ ...
อังคาร, 01 เมษายน 2014
... และโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวยังอยู่อย่างกระจัดกระจาย  ไม่มีการรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวทั้งหมด ด้วยเหตุนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมกับ กปร. , สทอภ. ...
พฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2011
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
25. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อผู้ด้อยโอกาส)
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ในอันที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
27. โครงการผลิตกล้วยไม้สกุลวานิลลาเชิงพาณิชย์
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
ความเป็นมา          วานิลลาเป็นพืชวงศ์กล้วยไม้ (ORCHIDACEAE) ฝักเมื่อนำไปบ่มมีกลิ่นหอมของวานิลลิน มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก และประเทศในแถบตะวันออกของทวีปอเมริกากลาง ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
28. โครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การจัดการทรัพยากรน้ำ)
ความเป็นมา           การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคง ในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
29. โครงการการใช้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
...     มีการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจุชมชนจำนวน 10 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามโครงการตามพระราชดำริบ้านนางอย – โพนปลาโหล สมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 395 คน จาก 3 อำเภอ คือ อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
ความเป็นมา           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ โทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำ 8 สถานี ในปี 2549 พื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป