กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แผนปฏิบัติการ

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2559)
Tags: [นโยบายยุทธศาสตร์ 59, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการ]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.วท.
(Attached to article: แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.วท.)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ของ สป.วท. (Filename: plan-ops54.pdf)  ...
จันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2011
3. Clippingวท ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  6 ภาพข่าว แผนปฏิบัติการ     โพสต์ทูเดย์ ...
อังคาร, 09 สิงหาคม 2016
... กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทำขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน” ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
5. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2559)
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... “กระทรวงพลังงานได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพลังงานโดยในปี 2559-2560 ให้ความสําคัญกับ การส่งเสริมพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเริ่มดําเนินตามแผนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เตรียม รองรับการประมาณการเติบโตด้านยานยนต์ไฟฟ้า ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการประจำศูนย์ไฟป่าหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2559           ในการประชุมหารือดังกล่าว ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
8. ก.วิทย์ฯ work shop จัดทำแผน PR กระทรวง สอดรับแผนประชาสัมพันธ์ชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณาแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับแผนฯ ชาติดังกล่าว ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ วท. ที่ร่วมกันวิเคราะห์แผนงานประชาสัมพันธ์โดยมุ่งหวังให้ได้แผนปฏิบัติการ ...
เสาร์, 12 มีนาคม 2016
... รัตนากร  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      คาดหวังว่า ผลการประชุมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการร่วมที่จะบรรจุโครงการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐอเมริกา ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... ตัวอย่างเช่น การทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านอาเซียน ผลักดันให้เกิดข้อริเริ่มกระบี่ในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนที่กระบี่เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังปี ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป