กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แนะนำ

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
...  - สิ่งที่น่ายินดี เราได้ส่งทีมงานฝนหลวงไปให้คำแนะนำที่ประเทศจอร์แดน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เพราะว่าเป็นสัญญาที่เราทำมาร่วมกัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกษัตริย์จอร์แดน ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ขอนำเสนอเกี่ยวกับ Startup เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดนี้ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศสหรัฐฯ รวมถึงข้อแนะนำ ที่อาจจะสามารถนำไปปรับใช้กับประเทศไทยได้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
... 84-1 ของกรมวิชาการเกษตรโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สวทช.)โดยจะเป็นการแนะนำการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่ปลูกข้าว 16 จังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนาแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... และผู้ผลิตได้ให้ข้อมูลว่าไม่เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสโดยตรงกับร่างกายคน แต่ก็ได้แนะนำต่อว่าไม่ควรอยู่ในพื้นที่เกิน 5 นาที เพราะละอองของเหลวดังกล่าวไม่มีออกซิเจนที่จำเป็นต่อการหายใจ โดยปกติเซลล์สมองของคนจะเริ่มตายได้หากไม่ได้หายใจเพียง ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ (Health, Heart & Ethics) 5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลของผู้บริหารถานศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
...           นอกจากนี้ ได้แนะนำผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ Geographical ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บนหลักการพัฒนา 4H คือ สมอง-จิตใจ-ทักษะ-สุขภาพ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ตามความสนใจและความถนัด แล้วก็มีครูคอยให้คำแนะนำ และมีศึกษานิเทศก์ติดตาม ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... ซึ่ง ปส. ได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจวัด วิเคราะห์วัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา          ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กรณีมีการตรวจพบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย เพิ่มความเข้าใจผ่านการเล่นเกมส์สร้างเมือง เกมส์แนะนำเกษตรกร เป็นต้น                  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... แล้วเมื่อไรจะแข็งแรง ต้องช่วยตัวเองบ้าง ฟังบ้างที่พูดออกไป ศูนย์แนะนำต่าง ๆ ก็มีทุกจังหวัด ท่านไม่ฟัง แต่ท่านต้องการ เมื่อให้ไปไม่ได้เพราะไม่ตรงกับสิ่งที่เราวางเจตนารมณ์ไว้ ก็ให้ไม่ได้ ท่านก็กลับมาโจมตีรัฐบาล ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป