กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แข่งขัน

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... ซึ่งประเทศจีนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันขึ้นอย่างรวดเร็วในเกือบทุกมิติ รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจน และในวันนี้ประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้นำของอาเซียนด้านเทคโนโลยี ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
...            นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีฯ กล่าวว่า ความร่วมมือ วศ. กับ เนคเทค ครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ชี้ไทยขึ้นอันดับ 28 จาก 30 ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยการลดเวลาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจที่ต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนทั้งในส่วนที่ผลิตเองในประเทศและผลิตภัณฑ์นาโนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
55. วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)   จนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโอทอปของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... 20,000 ตารางเมตร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งล้อมรอบหน่วยวิจัยและมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง เอไอที ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างยั่งยืน ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... หรือพัฒนากระบวนการวิจัยให้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ       ในส่วนของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯมีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... ให้เข้าลู่แข่งขันระดับอาเซียน และระดับโลกต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วนของบริษัทที่พลาดการคัดเลือกในปีนี้ในปีถัดไป TCELS ก็จะมีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อีกเพื่อการขยายผลสู่การพัฒนาให้ได้ 8 บริษัท อีกทั้งยังมีกิจกรรม ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... และหากผู้ประกอบการ SMEs สามารถวิเคราะห์ทิศทาง ปรับกลยุทธ์การผลิต จากการผลิตอาหารทั่วไป เป็นผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ และเริ่มต้นเจาะตลาดเป้าหมายกลุ่มนี้ได้ก่อน ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ก็นับเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เราจึงต้องทำให้ผู้คนในสังคมมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขานี้ เพื่อให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนนำไปพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคตได้ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป