กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เอ็มเทค

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... (เอ็มเทค/สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นแสนล้านบาทต่อปี  โดยมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิตประมาณร้อยละ ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
22. เอ็มเทคโชว์ผลงานวิจัย ยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... การใช้ยางล้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการขับขี่       นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทผลิตยางล้อรถยนต์ไทยวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงานเพื่อให้ได้ยางล้อรถมีการสูญเสียพลังงานน้อยขณะที่รถเคลื่อนที่ไป ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
... ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม กล่าวว่า เครื่องเดนตีสแกน (Dentiiscan) พัฒนาเมื่อปี 2550 โดยนักวิจัยเอ็มเทคและเนคเทค ซึ่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถประมวลภาพได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ...
เสาร์, 17 มกราคม 2015
... โดยเอ็มเทค สวทช. จึงมุงเนนหลักการที่ทำใหเกิดสภาพบรรยากาศที่เหมาะตอการรักษาความสดภายในบรรจุภัณฑ (ไดแก ปริมาณกาซ O2, CO2 และความชื้นสัมพัทธ) ดวยเทคโนโลยีที่สามารถปฏิบัติไดจริงทางธุรกิจ โดยการออกแบบใหฟลมบรรจุภัณฑมีสมบัติการแพรผ่านของกาซที่สอดคลองกับอัตราการหายใจของลำไยที่บรรจุ ...
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
25. กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จนปัจจุบันกรมการข้าว ได้ขยายขอบเขตของความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเนคเทค สวทช. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุในการเก็บรักษาข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
26. ก.วิทย์ฯ มอบเครื่องสกัดน้ำมันปาล์ม แก่สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
 หวังยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบนำงานวิจัยแก้ไขปัญหาท้องถิ่น                ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
            ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
28. ก.วิทย์ฯ เร่งเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เตรียมรับ AEC
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... นายวรวัจน์ฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงวิทย์ฯ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  สวทช. ได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างก้าวกระโดด ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
... ขยายผลแก้ปัญหาแหล่งน้ำอื่น        นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบให้ สวทช. โดย เอ็มเทค ...
พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013
30. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2555
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การนำของ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล นักวิจัยอาวุโส และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ...
จันทร์, 22 ตุลาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป