กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เศรษฐกิจ

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
71. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยหวังว่าเมืองนวัตกรรมอาหาร จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารและช่วยให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาพืชและสัตว์สำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร และยังช่วยแก้ปัญหาผลผลิตที่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
    ท่ามกลางกระแสของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเสรี การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงของระบบข้อมูล ...
การส่งเสริมผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การบริการ และเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ...
... พัฒนาและนวัตกรรม ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การบริการและการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ท้องถิ่น เพื่อสามารถพึ่งตนเองและสร้างความเข็มแข็งแก่สังคมและเศรษฐกิจ ...
เปลี่ยนความรู้เป็นความมั่งคั่ง เสริมกำลังแข่งขันให้เมืองไทย  
หลังจากที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในกลุ่มเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ...
 วิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจ Startup ของประเทศไทย หาคำตอบที่ถูกต้องได้ในงาน “Startup Thailand 2016” เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation ...
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย ...
... ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ ตามความต้องการของผู้ใช้ในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนผลักดันให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป