กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทิดพระเกียรติ

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [เฉลิมพระเกียรติ, เทิดพระเกียรติ, ฟ้าชาย, 28 ก.ค. 58]  ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
Tags: [กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558]  ...
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
Tags: [สทอภ, โครงการเทิดพระเกียรติ, ตามรอยพระบาท, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์]  ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
4. 07:00 พิธีถวายพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
(EventList / รัฐมนตรี / 07:00 พิธีถวายพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย)
พิธีถวายพานพุ่ม และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2552  ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2009
... เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... และงานนี้จะช่วยให้ผู้ชมงานได้เห็นภาพที่ชัดเจนของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงตามโซนต่าง ๆ ภายในงานและมีการจัดโซนพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” ต่อจากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานในโซนเทิดพระเกียรติ อาทิ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... ภาคเอกชน โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ  โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี • โซนนิทรรศการ 25 ปี สวทช. โซน Mega Trend โซนผลงานวิจัยและพัฒนา และโซน Food Innovation Network สำหรับตัวอย่างผลงานที่จะนำมาแสดง ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
9. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 5.การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC) 7.โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 8.การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 9.การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "วันเทคโนโลยีของไทย" ...
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป