กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีอวกาศ

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... 5 สาขา ได้แก่ 1. สาขาเทคโนโลยีนาโน 2. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3. สาขาเทคโนโลยีอวกาศ 4. สาขามาตรวิทยา และ 5. สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งหมดนี้ผ่านคณะทำงานภายใต้ ...
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015
52. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2559 จัด 3 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดกิจกรรม GISTDA ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
... โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเสนอนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินหรือ UAV แบบใบพัดซ้อน เป็นเครื่องบินบังคับ  รุ่นใหม่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสำรวจและบันทึกภาพรายละเอียดสูงของพื้นที่ต่างๆ ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
...                 จำนวน  1 คน                         8. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
...         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ วทน.มาเสริมความแข็งแกร่งทางสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... และความร่วมมือสุดท้ายเป็นโครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมสำรวจ โดยมีสำนักงานพัฒนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างกันในสาขาต่างๆ ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
... สงขลา สตูล เมี่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA  ได้ติดตามสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตรายงานความเคลื่อนไหวหมอกควันที่เคลื่อนตัวในพื้นที่ภาคใต้ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA :จิสด้า) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
          การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มุ่งผลักดันและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต ...
อังคาร, 01 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป