กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีสีเขียว

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [หลักสูตร, เทคโนโลยีสีเขียว, Green IT]  ...
อังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2011
2. Clipping วท ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 7 มจธ.เดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีสีเขียว ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
... (Digital Economy, New Media and Social Networking)  3. เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)   4. ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)  5. ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
... พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งและพลังงานทางเลือก และพลังงานยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว หวังผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย   ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งและพลังงานทางเลือก และ พลังงานยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
... ด้วย One-stop Service ด้านการวัดและวิเคราะห์ มาตรฐานและคุณภาพ การบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสังคมสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว การลดกำแพงทางการค้า การลดต้นทุนการผลิต ...
ศุกร์, 03 เมษายน 2015
... การบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสังคมสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว การลดกำแพงทางการค้า การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทย              ...
อังคาร, 16 ธันวาคม 2014
8. สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “พลังงานสะอาด” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสีเขียว (green tech. university)” ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
9. งานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าวที่ยากจนและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งการประชุม ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสถาบันการศึกษา ...
ศุกร์, 21 มีนาคม 2014
... ซึ่งการร่วมมือกับไบโอเทค สวทช. ในการคิดค้นพัฒนาระบบผลิตจุลินทรีย์ เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันนี้ จะเป็นการเปิดตลาดสินค้าไปยังโรงงาน ที่มีปริมาณน้ำเสียสูง และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียวในภาคการผลิต ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป