กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เทคโนโลยีสะอาด

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, เทคโนโลยีสะอาด]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
2. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 4 คอลัมน์ LOOK around เรียน รู้ ดู ฟัง สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด    ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... ซึ่ง กฟผ. มีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า “อาเซียน พาวเวอร์กริด” (ASEAN POWER GRID: APG), เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด, ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand เพื่อคัดเลือก SMEs กลุ่ม Start-up เข้าร่วมฝึกอบรมและนำเสนอผลงาน ผ่านการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ชิงเงินทุนพัฒนากิจการกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... 2. แผนงาน : ยกระดับนวัตกรรม (สนช.)        3.โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมและขยะชุมชนโดยเทคโนโลยีสะอาด ในพื้นที่ (พว.) (ค) การพัฒนาปรับระบบบริหารจัดการ วทน. ให้มีเอกภาพ ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
... 9.สวยด้วยผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วว.  10.สารเพียโซอิเล็กทริกกับการพัฒนานวัตกรรมอัลตราโซนิกส์    11.Eco  Materials  12.การเพิ่มมูลค่าของเสียด้วยเทคโนโลยีสะอาด  13.การผลิตไม้ดอกหอมเชิงเศรษฐกิจ  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
7. พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Green Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 3 ปี ( 13 กรกฎาคม 2553 - 12 กรกฎาคม 2556) โดยผลลัพธ์ของโครงการจะเป็นระบบการจัดการสารอันตรายและวัสดุเคมีที่ถูกต้อง  ระบบการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน  ระบบเฝ้าระวังตลอดจนเทคโนโลยีสะอาด  เทคโนโลยีฟื้นฟูการปนเปื้อนจากสารเคมีและของเสียอันตราย ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
8. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและหลักการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาดแก่ นิสิตนักศึกษา บุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการดำเนินงานจริงในโรงงานโดยมุ่งประโยชน์ต่อ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... ที่ผ่านมา สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) จำนวน 38 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 36.62 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการลบทุน 432.88 ล้นบาท โดยแบ่งเป็นโครงการด้านไพโรไลซิส แก๊สซิฟิเคชั่น ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010
10. การผลิตเยื่อและกระดาษจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่องานหัตถกรรม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
...  6. เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาล โรงเรียนชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 7. สามารถพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตกระดาษหัตถกรรม   ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป