กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิงยุทธศาสตร์

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... (คสช.) ได้อนุมัติเดินหน้ายุทธศาสตร์ลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทั้งระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ซึ่งกรอบการดำเนินงานนั้นมุ่งเน้นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
22. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส เป็นวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณพ์ ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... เนื่องด้วยนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
24. สนช. – วช. ทุ่มงบส่งเสริมเอกชนไทยสร้างธุรกิจฐานความรู้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... “รูปแบบธุรกิจใหม่” โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
25. สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดไปแล้ว จำนวน 83 โครงการ ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
26. วศ./ก.วิทย์ฯ ลุยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาส้ม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... อีกทั้งการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และมุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม รวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
27. รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        แผนการดำเนินงานของ สนช .ประกอบด้วย 3 แผนหลัก ได้แก่ 1)แผนยกระดับนวัตกรรม ประกอบด้วย โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และโครงการเกษตรอินทรีย์ ...
จันทร์, 19 สิงหาคม 2013
... งบประมาณประเทศไทยใช้ประเมินตามรายได้ ถ้ารัฐบาลไม่สามารถทำเป็น Project Base ได้ก็จะไม่มีงบประมาณเด่นๆ เกิดขึ้น จึงควรทำเป็น Project Base เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ และการตั้งเป้าหมายภาคอุตสาหกรรม ผลักดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมให้ได้จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยร่วมด้วยและควรมีการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการวิจัยเพื่อการค้า ...
อังคาร, 28 สิงหาคม 2012
... จัดขึ้นโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SP4 ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011
30. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ PLA
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... สนช. จึงเร่งรัดให้ภาคเอกชนมุ่งพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้าน อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid,PLA) ด้วยการนำศักยภาพด้านวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทยมาสร้างให้เกิด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป