กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เชิงยุทธศาสตร์

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... สำหรับจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้อ้างอิงแนวทางจากสำนักงบประมาณ ซึ่งให้ความสำคัญการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2560 ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
...          เนื้อหารายละเอียดของเกณฑ์ตามประเด็นหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้  ๑) ลักษณะสำคัญองค์การ ๒) หมวด ๑ การนำองค์การ ๓) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
... โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค อันจะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน      ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2015
... วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค อันจะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
15. ก.วิทย์ เสริมความรู้บุคลากร เรื่อง การปฎิบัติงาน IO: Information Operations
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สิ่งที่จำเป็นลำดับแรก คือความจำเป็นต้องบูรณาการศักยภาพและกิจกรรมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นส่วนเดียวกัน รวมทั้งจำเป็นต้องบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้สอดรับกับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ ...
อาทิตย์, 28 มิถุนายน 2015
... อยู่แล้ว ระยะต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัย (safety) และมาตรฐานต่างๆ เป็นตัวตั้งในโครงสร้างพื้นฐาน ตัวเลือกต่างๆ รถโดยสารไฟฟ้าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีบางส่วนอาจจะให้ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... (สนช.) นิทรรศการโปรแกรมนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมยางพารา "นวัตกรรมยางพารา" เป็นการพัฒนาร่วมรังสรรค์โครงการนวัตกรรมยางพารา ทั้งในผลิตภัณฑ์และกระบวนการตั้งแต่ส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
18. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วทน. การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การพัฒนากำลังคนและบริหารบุคลากรด้าน วทน. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ผลิตและบริการของประเทศ ส่งเสริมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศในสาขาเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชาติ ...
ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2015
... สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ของ สป.วท. มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของ ...
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
20. 5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-141-4504 / 02-141-4506   ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
อังคาร, 31 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป