กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักร

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 10
... BOI เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนได้อีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นอีก 5 ปี การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างชาติ การยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักรขาเข้า เป็นต้น ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ  “เครื่องจักรกล  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
83. วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับโอทอปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คุณภาพวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ ระบบรับรองมาตรฐานต่างๆ หรือ เครื่องจักรในการแปรรูปอาหารให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้วย วทน.อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต...” ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... โดยใช้งบอุดหนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการขยะชุมชน 5ตัน/วัน เป็นจำนวนเงิน 2,872,000 บาท  3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
85. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 10.การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคผลิตและบริการ 11.การดำเนินงานส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... 500,000 บาท วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... จำนวน 3,034,100 บาท 3. การก่อสร้างลานตากขยะ จำนวน 1,869,800 บาท 4.ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2,930,000 บาท 5. ระบบสายพานลำเลียงขยะ 3 ชุด จำนวน 1,400,000 บาท ในส่วนของงบอุดหนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนเครื่องจักร ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... 153 เทคโนโลยี ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและประมง เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น โดยผลงานทั้งหมดจะนำมาจัดแสดงในงาน ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
...  ด้านการวิจัยและพัฒนา วว. มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองคลัสเตอร์เป้าหมาย เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต รวมถึง วว. จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับภาคการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... และเครื่องจักร ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มโอทอปสตาร์ทอัพ กลุ่มโอทอปปัจจุบัน และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่เอสเอ็มอี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ มกราคม 2559 นี้  ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป