กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรไทย

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากภาคธุรกิจเอกชน และถือเป็นโอกาสขยายผลทางด้านการตลาด ที่จะผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยให้มีมูลค่าเติบโตมากกว่าเดิม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรไทย อีกทั้งยังช่วยยกระดับลำไยไทยให้เป็นผลไม้เกรดพรีเมี่ยม  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... (วว.) กล่าวว่า การจัดประชุมระดมความคิดครั้งนี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านดินและปุ๋ย เพิ่มรายได้จากฐานเดิมของเกษตรกรไทย และเพิ่มขีดความสามาารถในการแข่งขันของประเทศ  ...
เสาร์, 30 มีนาคม 2013
... และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก นำเข้า โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง กับกลุ่มเกษตรกรไทย สหกรณ์ ผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้าจากจีน เพื่อลดปัญหาการเอารัด เอาเปรียบกัน ส่งเสริมการติดต่อกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการจีนผ่านระบบสื่อ ...
พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2012
... 2 ปี จากนี้ สทน. จะนำผลงานนี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการต่อไปซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการเกษตรจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นแก่เกษตรกรไทย ...
จันทร์, 04 เมษายน 2011
25. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1 : 25000 จำแนกเป็นรายตำบลได้  ซึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับพี่น้องเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก เราสามารถจัดทำแผนที่ชายฝั่งทะเลเพื่อติดตามการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล จัดทำแผนที่น้ำท่วม ที่สามารถมอนิเตอร์สถานการณ์น้ำท่วมต่างๆ ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
26. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 สำหรับนาปรัง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เกษตรกรไทยจะปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ได้ตลอดปีทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง ชื่อผู้ผลิตผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
27. การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจากการเลี้ยง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... และพื้นที่ตอนในเขตน้ำกร่อยของภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2550 เกษตรกรไทยมีสัดส่วนการเลี้ยงกุ้งขาวร้อยละ 98 และกุ้งกุลาดำร้อยละ 2 ซึ่งมีโครงสร้างต่างไปจากในอดีตที่เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นส่วนใหญ่ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในพื้นที่ อ.นาแห้วและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในปี 2553 นี้ กลุ่มฯตั้งเป้าหมายในการผลิตที่ 100 ตัน  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
29. เครื่องดื่มนํ้ามังคุด
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
... นับเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรของเกษตรกรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เปลือกมังคุดมีสารแซนโทน มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ฆ่าเชื้อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... เป็นการจำลองรูปแบบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการจัดการแสดงพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องข้าว รวมทั้งการจำลองวิถีชีวิตเกษตรกรไทย ๔ ภาค โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมไหมไทย กิจกรรมภายนอกอาคาร ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป