กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เกษตรกรรม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ถ่านอัดแท่ง, เกษตรกรรม]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยผลงานที่นำเสนอจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกบทความที่น่าสนใจมานำเสนอในที่ประชุม ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ไปสู่การใช้จริงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ TMEC สวทช. ควรตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารประเทศ โดยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากประเทศที่เคยเน้นการทำเกษตรกรรม ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งมาจากแนวทางเดิม คือ 1.0 เน้นการพัฒนาการเกษตรกรรมเป็นหลัก 2.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา 3.0 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก และปัจจุบันนี้พบว่าเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่าง ทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... นอกจากนี้ยังร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร และความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรม การบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวในอีก 3 ปีจากนี้ไป ตามข้อริเริ่มด้านเศรษฐกิจฐานดิจิตอลและสมาร์ทซิตี้ของไทย ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... การแสดงผลข้อมูลภาพ (Visualization) ข้อมูลการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กรมที่ดิน สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะทำให้ทราบถึงจำนวนพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรได้นำมาแจ้งไว้ว่ามีความซ้ำซ้อนหรือมีการกิจกรรมการเกษตรอยู่ที่ใด ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในการทำหมันแมลงวันผลไม้  และ กรมวิชาการเกษตร หรือ กสก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานสำคัญในการผลักดันงานวิจัยด้านเกษตรกรรมสู่เกษตรกรในพื้นที่ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ที่เป็นแกนหลักในการสนับสนุน และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไบโอเทค สวทช. ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... (กยท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วนหลักที่สำคัญ ของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ทิ้งใบในฤดูแล้ง และแตกใบใหม่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่มีการทำกิจกรรมการเกษตร จึงทำให้เฉดสีที่ปรากฏบนภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นสีเหลือง น้ำตาลอ่อน   ข่าวโดย : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป