กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อก้าวไปสู่การเป็นฐานผลิตใหม่ที่ใช้แรงงาน  น้อยลง และเน้นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ยังถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมดาวเด่นในปี ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
...  กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารต่างๆมากมาย แต่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมเขตพิเศษที่จะเป็นพื้นที่รวมของการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ในอนาคตคาดว่าจะมีบริษัทเข้ามาลงทุนในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ฝ่ายพัฒนาเทคโนลีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 12 ธันวาคม 2558
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนืออย่างน้อย 200 ราย ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นด้วย วทน. เกิดการขับเคลื่อนระบบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนวัตกรรมอาหารสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือมากกว่า ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2016
... โดยการผลักดันโครงการ  ฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยโครงการดังกล่าวพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2559 โครงการ คูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิต หรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยในทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
37. โครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis )
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิต หรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต่ Startup, SMEs ไปจนถึงบริษัทไทยขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... และยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... โดยยกข้อได้เปรียบของไทยในด้านทำเลที่ตั้งวัตถุดิบ แรงงานฐานความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นอีกศูนย์กลางของการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ครบวงจร เน้นด้านอาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
40. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  23 อุตสาหกรรมอาหารม.มหิดลรับเออีซีบูรณาการ วิทย์-เทคโนโลยีควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป