กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ทั้งหมด 26 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2552)
ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.  ...
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
12. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553)
ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.  ...
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
 ...
จันทร์, 14 มิถุนายน 2010
...                            นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
15. การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
         สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนา เป็นเวทีสาธารณะที่จะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวนโยบายวิทยาศาสตร์ฯที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
16. ครม.มอบ วท.เชิญผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ จีที 200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด จีที 200 ว่า วันนี้ได้ขอให้บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมาชี้แจงต่อที่ประชุม ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2010
17. งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หลีกเลี่ยงอบายมุข  พ.ศ.2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี ...
พุธ, 06 มกราคม 2010
... ตามบัญชาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปขยายผลต่อยอดและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน ทั้งอุตสาหกรรม พาณิชย์ และเกษตร   ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
 ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด                 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2552 -2554  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
20. คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
    Concept Goverment View more documents from msciences.        
อังคาร, 22 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป