กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อบรม

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 10
61. Clipping วท ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 8 คอลัมน์ ข่าววัยใส อบรม 'STEM มืออาชีพสำหรับครูอาเซียน'  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
  ลูกปัดแก้วและเครื่องประดับจากจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ                   24 พฤษภาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... รวมถึงการบริการ และการอบรมต่างๆ ของทางออโต้เดสก์ เป็นเวลา 3 ปี                  “ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศเรา ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... และนวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจและการจัดอบรมทางวิชาการและเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... จัดทำโครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการนำเข้าหรือผลิตชิ้นส่วนรางรถไฟและรถบรรทุก และยังให้บริการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่อุตสาหกรรมทั่วไปเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... ผู้ประกอบการ หรือประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์สำคัญของการอบรมของสภาวิชาชีพฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันควรจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ 4-5 ตอน ความยาวตอนละไม่เกิน 5 นาที ให้บริการรับชมผ่านหน้าเว็บไซต์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๓ ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔   ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับรังสีอย่างถูกต้อง ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
...                     ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ให้มีการอบรมความรู้เทคโนโลยีการใช้ห้องสะอาดสำหรับกระบวนการผลิตโครงสร้างจุลภาค เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันฯ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... 4.จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ 5.ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป