กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อบรม

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 10
... จำกัด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการอาสาสมัครดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดย สวทช. เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าอบรมหลักสูตร ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Hands-on ในแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... โดยมีการอบรมทักษะทางธุรกิจพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศจากผู้สร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ซึ่งโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม     โครงการ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... เพื่อใช้พัฒนาต่อยอดเป็นชุดทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังและทำการศึกษาเปรียบเทียบกับชุดทดสอบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองแล้วต่อไป” ศ.นพ. สิริฤกษ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... 9,240 คน แบ่งเป็น ครู 4,620 คน และนักเรียน 4,620 คน จาก 2,310 โรงเรียน ใน 66 จังหวัด สำหรับครูที่ได้รับการอบรมนี้ จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยขยายโอกาส ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... มีการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
47. ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มิถุนายน 2559 - ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดอบรม "การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)" ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐภายในสังกัด ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
...  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๓  ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
...           ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งได้ขยายผลสู่กว่า 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 220 แห่ง โดยมีกิจกรรมอบรมครู พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเยาวชน “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศ”  ตามโครงการ Kids Making Sense เน้นสอนให้เยาวชนรู้จักเก็บข้อมูล ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป