กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หารือ

ทั้งหมด 68 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
...          ในการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ 1.เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  ระหว่างสาธารรัฐโปรตุเกส – ไทย 2. นักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... peaceful uses of nuclear energy) รวมทั้ง มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสองหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
...  ณ ห้องพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้จัดประชุมหารือผู้แทนสำนัก ศูนย์ กลุ่ม ภายใน สป.วท. ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะกรอบแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์ สป.วท. ในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วท.      ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
...     ภายในงานเวิร์คช็อป “The 4th Thai Innovation Workshop Phase 2”                 ภายในงานเวิร์คช็อปได้มีการหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... Development” เพื่อเป็นเวทีผนึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สร้างมิติใหม่ของเวทีระดมความคิดนับแต่ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันจะเป็นกลไกเสริมในการริเริ่ม หารือและสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
37. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...               ภายในที่ประชุมได้หารือร่วมกันโดยมีสาระสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องประเด็นที่จะนำเสนอผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยจะนำเสนอประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพกับการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
...                         ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2545 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และได้เห็นพ้องในการจัดทำแผนงานความร่วมมือฯ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือจึงเกิดประชุมครั้งที่ 3 นี้ขึ้น พร้อมร่วมหารือในการจัดการประชุมครั้งต่อไป  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
40. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การขอมาตรฐานเลข อย. ผลิตภัณฑ์ OTOP การสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม เป็นต้น   2.การประชุมหารือผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานี   3.OTOP STI ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป