กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หารือ

ทั้งหมด 68 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... (อพวช.) กล่าวในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนว่า เดิมเวทีนี้เกิดขึ้นจากการหารือระหว่าง อพวช. กับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... สร้างความตระหนัก และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิธีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้สัตว์ทดลอง (alternative methods) สำหรับการทดสอบความปลอดภัยและความเป็นพิษ  ประกอบกับได้มีการหารือความร่วมมือกับบริษัท EPISKIN ประเทศฝรั่งเศส ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วนและเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการตราร่าง ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ ขึ้นในวันนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย  และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วทน. อาทิ เช่น 1.ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
26. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานคณะทำงาน          การประชุมดังกล่าวมีการหารือในประเด็นต่างๆดังนี้ 1.ข้อสั่งการ รมว.วท. ในที่ประชุมผู้บริหาร ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... 41  รายการ วงเงินงบประมาณ  จำนวน  19,783,800.-  บาท  ปฏิบัติงานสอบทานประเมินผลโดยการจัดทำแผนการสอบทาน  ประชุมติดตามงาน  ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... เมื่อปีที่ผ่านมาคณะของ TCELS ได้เข้าเยี่ยมชมคอสเมติค วัลเลย์ (Cosmetic Valley) ที่เมืองชาร์ท สาธารณรัฐฝรั่งเศส และได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมความงามในอนาคต โดย TCELS ได้นำเสนอโครงการ Cosmetic ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ร่วมหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ ข้อสั่งการจาก ครม. การเตรียมสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี และความคืบหน้าในการจัดงาน Startup Thailand ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... (H.E. Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือความร่วมมือ ด้าน วทน. อาทิเช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือด้าน ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป