กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านแม่ข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
Tags: [หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
Tags: [หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
Tags: [หมู่บ้านแม่ข่าย, สัมมนา, สื่อสัญจร]  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [อบจ., มสท., โรงไฟฟ้า, ชุมชน, เกษตร, หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
... ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านโครงการที่ สป. มีอยู่ เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภารกิจของสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... การเพาะเห็ดคอนโด ซึ่งมี ผศ.วัชรินทร์ สราวิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว          การเพาะเห็ดคอนโด เป็นการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... คลินิกเทคโนโลยี 138 แห่ง หมู่บ้านแม่ข่าย 310 แห่ง ฯลฯ      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในฐานะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแนวทางสำคัญในการวางทิศทางองค์การเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... ต่อมา เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านบางกะน้อย หมู่ที่ 2 ต.นครป่าหมาก ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ รวมถึงเยี่ยมชมแปลงทฤษฎีใหม่ ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... อบต.นครป่าหมาก และภาคประชาชน เช่น งานขุดลอกบึงสลุ คลองโกรงเกรง คลองอินทนินทร์ ปรับปรุงประตูระบายน้ำสามเรือน เป็นต้น สามารถเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำได้กว่า 1.28 ล้านลูกบาศก์เมตร     ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป