กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
61. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โครงการกระทรวง/รายละเอียดโครงการ)
... คุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการนำผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต รายได้ โดยมีการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เห็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการสานต่อโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... 2. หอดูดาวที่จังหวัดสงขลา  3. โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  และกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้านความมั่นคงมีโครงการเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2009
... แต่ให้ความสำคัญเท่าเทียมกับเรื่องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมภูมิปัญญา และในวาระครบรอบ 30 ปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีนโยบายขยายโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ให้ครบ ...
จันทร์, 28 กันยายน 2009
              นางมยุรี  ผ่องผุดพันธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนกว่า 20 คน  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
... โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน                 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
... มีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 หมู่บ้าน  แต่ที่จังหวัดนครราชสีมา นี้เป็นการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน  โดยได้ประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ 1. ทำให้ขยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
... คุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการนำผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต รายได้ โดยมีการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เห็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการสานต่อโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี ...
โครงการการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีแนวคิดการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลักดันให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึ่งพาตนเองได้จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต และดำเนินการจัดทำแผนงานบูรณาการที่เชื่อมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ...
โครงการการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีแนวคิดการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลักดันให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึ่งพาตนเองได้จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต และดำเนินการจัดทำแผนงานบูรณาการที่เชื่อมโยงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป