กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ, เครือข่าย, ชุมชน, แปรรูปอาหาร, คลินิกเทคโนโลยี, น่าน, ลำปาง]  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
... อาทิ ข้าวเหลือง 11 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวฮาง ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยดพัทลุง ฯลฯ โดยผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้น้อมนำพระราชดำริ เป็นต้นแบบ  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการภายในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 10 หมู่บ้าน และชมนิทรรศการของเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์  สฤษดิ์นิรันดร์  ผู้ประสานงานเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
ศุกร์, 17 กันยายน 2010
... สต๊อคฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ จังหวัดลำพูน ซึ่ง ดร.สุจินดา  โชติพานิช ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้ประสานงานและพิจารณาความเหมาะสม ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
... จำนวน 30 หมู่บ้าน โดยพิจารณาจากศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วม และมีหน่วยงานกระทรวงที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จากการประเมินสถานภาพและปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อค้นหาความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำเข้าไปช่วยพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์หรือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... แต่ให้ความสำคัญเท่าเทียมกับเรื่องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมภูมิปัญญา และในวาระครบรอบ 30 ปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีนโยบายขยายโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ให้ครบ ...
จันทร์, 28 กันยายน 2009
              นางมยุรี  ผ่องผุดพันธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนกว่า 20 คน  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
8. กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 52
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และแนวทางการชี้นำหรือผลักดันของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ การสนับสนุนโครงการจากการบูรณาการร่วมกับจังหวัด โดยได้ให้ความสนับสนุน 12 โครงการ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009
9. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมหาแนวทางสนับสนุนและงบประมาณดำเนิน โครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์   ข้อมูลล่าสุด จากฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้าน ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป