กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... วท. ในรอบสัปดาห์ พร้อมวางกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล และการรายงานข้อมูลข่าวสารของ วท. ให้เกิดความชัดเจนสามารถส่งข้อมูลให้สำนักโฆษก กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นๆ ...
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
... โดย สทอภ. จัดทำ Roadmap เพื่อการดำเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการพื้นที่ของประเทศ โดยกระจายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบสู่ทุกหน่วยงานเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทั้งยังได้หารือแนวทางการดำเนินงานตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ...
จันทร์, 15 กันยายน 2014
23. ปส. ฝึกซ้อมเสมือนจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้กับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน         ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
...  โดยนายโอวาท อภิบาลภูวนารถ เปิดเผยว่า “การเข้าไปตรวจสอบสภาพลำไยล่วงหน้าถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ อ.ต.ก. ต้องดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ ...
พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2010
25. สำนักงานรัฐมนตรี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
26. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)           ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
27. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เริ่มดำเนินงาน  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
28. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เริ่มดำเนินงาน  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
29. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เริ่มดำเนินงาน  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
   ประวัติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป