กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ส.ป.ก.

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ลงนาม, ส.ป.ก., เพชรน้ำหนึ่ง, เพชรบุรี, 25 ธ.ค.57]  ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
... การแสดงผลข้อมูลภาพ (Visualization) ข้อมูลการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กรมที่ดิน สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะทำให้ทราบถึงจำนวนพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรได้นำมาแจ้งไว้ว่ามีความซ้ำซ้อนหรือมีการกิจกรรมการเกษตรอยู่ที่ใด ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ดินขณะนี้มีการเกร็งกำไร โดยการซื้อจากประชาชนที่บุกรุก หรือไม่ก็ซื้อจากพื้นที่ที่เราให้จัดสรรไปแล้ว เป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) - สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... (ส.ป.ก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
5. โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 กำหนดให้กรมป่าไม้สำนกั งานการปฏริ ปู ทดี่ นิ เพอื่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รว่ มกบั กระทรวงวทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(สผ.) ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
6. โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 กำหนดให้กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป