กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สืบค้น

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เด็กและเยาวชนจึงต้องรู้จักคิด เลือกรับข้อมูล ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะในปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ เด็กและเยาวชนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ...
พุธ, 16 มกราคม 2013
... ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) เปิดตัวระบบบริการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ศูนย์รวมชั้นข้อมูลหลักทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ...
ศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2012
          รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย นางสาวจุฑาธิป คุณาสวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 10 มกราคม 2012
รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานะทางเทคโนโลยีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การจัดทำเพื่อติดตามความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีเอ็มโอในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
... ร่วมทั้งพัฒนาส่วนแสดงผล และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   Web site : 203.146.189.125/royal/           สทอภ. ได้นำเข้าข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูล ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
56. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในโรงเรียนชนบท
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
... นอกจากนี้โครงการฯ ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สร้างและกระตุ้นให้นักเรียนสามเณรมีนิสัยชอบการสืบค้นและค้นคว้า ความก้าวหน้า เช่น จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานวิชาการสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... โดยเทคนิค DTW - Data Mining นี้ยังประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจเกี่ยวกับระบบสืบค้นและทำดัชนีข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลวิเคราะห์หุ้น ข้อมูล/สถิติการขาย ฯลฯ              ...
พุธ, 20 ตุลาคม 2010
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
59. โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลก
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... ใกล้ตัวเรานี้เอง หมดเวลาแล้วที่จะมาสืบค้นสาเหตุ "โลกร้อน" ทางด้านวิทยาศาสตร์กัน มันกลายเป็นภาวการณ์เฉพาะหน้าที่เราจำเป็นต้องปรับตัวตั้งรับกันโดยเร็วที่ สุด "โลกร้อน" มิใช่แต่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้น ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
60. อับดุล..เพื่อนคุยที่รู้ใจ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ระบบถามตอบ และเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม โดยนำบริการ สืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ (Sansarn.com) และบริการสืบค้นข่าว (Sansarn-News) มาใช้ประยุกต์ใช้ ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถสนทนาครอบคลุมทั้งการให้บริการทางภาษา ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป