กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สืบค้น

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) วัตถุประสงค์ต้องการให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในการให้บริการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบเข้ากับคลังข้อมูลงานวิจัยไทยประชาชนและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวก ...
เสาร์, 29 สิงหาคม 2015
22. Clipping วท ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 8 กระทรวงวิทย์ฯ พัฒนาต้นแบบระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
23. Clipping วท ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  วท. โดย GISTDA ร่วมพัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของชาติ พร้อมสนับสนุนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ      ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
... บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรน้ำ ด้านผังเมือง ในการวางผังเมือง การเก็บภาษีการใช้ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง บริหารจัดการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นที่ที่จำเป็น นอกจากนี้ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
... ทรัพยากรน้ำ ด้านผังเมือง ในการวางผังเมือง การเก็บภาษีการใช้ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง บริหารจัดการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นที่ที่จำเป็น        นอกจากนี้ ยังนำเสนอระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
...    Phase 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับของหน่วยทดสอบในประเทศที่ได้รับการยอมรับ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำฐานข้อมูลและระบบการสืบค้น และวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยทดสอบและวางแผนการพัฒนาหน่วยทดสอบ ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
...  ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการรับรองความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทางเว็บไซต์ http://pc st.dss.go.th  ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
28. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  MyYaAndYou เป็นแอพพลิเคชันที่ต่อยอดจากแอพพลิเคชัน YaAndYou ให้บริการ ทั้งสำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและเพิ่มความสามารถในการดูแลการใช้ยาส่วนบุคคล ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
... ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการTCELSกล่าวว่า TCELS ได้ทำการศึกษาประเมินมูลค่าสารสกัดยางพาราซึ่งจากการสืบค้นไม่พบการจำหน่ายและราคาจำหน่ายสารสกัด Hb ที่สกัดจากยางพาราในระดับนานาชาติมาก่อนการประมาณราคาขายจึงได้จากต้นทุนการผลิต ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... ของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐเพื่อใช้สืบค้นและจับคู่ (Talent Mobility Database) และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐในเครือข่าย รวม 13 แห่ง ...
อาทิตย์, 26 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป