กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... สังคม และสิ่งแวดล้อม คาดว่าการลงนามครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล พะยูน และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งปัจจุบันและในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ThaiGAP (Thai Good Agricultural Practice) คือการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการผลิตทางการเกษตรตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานเอกชนในการจัดการคุณภาพ การผลิตผักและผลไม้ที่เน้นความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค และเป็นมาตรฐานระบบการผลิตที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมในการผลิต ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... สังคม และสิ่งแวดล้อม คาดว่าการลงนามครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล พะยูน และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งปัจจุบันและในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...  6.สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   เป็นสถานีวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  ที่เป็นต้นแบบของป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง)  ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ความเป็นธรรมชาติ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
45. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งหากเป็นด้านเคมีไทยจะมีความสามารถสูงกว่าอีกด้วย ปัจจุบันทางด้านเคมี มีความสำคัญมากทั้งความปลอดภัยทางอาหาร สิ่งแวดล้อม และการตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจคลอเรสเตอรอลคนจะไม่ค่อยเชื่อถือผลครั้งแรกและจะตรวจใหม่อีกครั้ง ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ความสมดุลที่ประเทศเราต้องเตรียมการคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมที่อยู่ดีมีสุข การเติมเต็มภูมิปัญญา ทำประโยชน์ส่วนรวม ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... พ.ศ.2551 ตอนที่ 2 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขานิวเคลียร์ ตอนที่ 3 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการควบคุมมลพิษ ตอนที่ 4 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการผลิต ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ความมั่นคงความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป        ...
เสาร์, 21 พฤษภาคม 2016
... (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ที่เป็นแกนหลักในการสนับสนุน และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไบโอเทค สวทช. ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป