กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร พร้อมกับบริษัทผู้พัฒนาเสื้อผ้า ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... เช่น เครื่องสีข้าวชุมชน การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรู เพื่อการผลิตที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นต้น          ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... เป็นแรงอัดฉีดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งเป็นการประชุมสัมมนา (Symposium) และ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มีผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Dr. Barry Inglis ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... การเรียนรู้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนทุกคนได้เกิดทัศนคติที่ดี รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโลกของเราในอนาคตอีกด้วย” ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
35. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสต่อยอดไปสู่สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร 2. เทคโนโลยีชีวภาพ 3. พลังงาน และ 4. สิ่งแวดล้อม และในต้นเดือนกันยายนปีนี้ จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ มีลักษณะคล้ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ วศ. ช่วยสนับสนุนนโยบายสาธารณะของหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulatory Body : RB) อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการควบคุมมลพิษ ทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพอาหารสัตว์ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
38. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สู่ผู้ประกอบการ OTOP สู่การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
...  3.พัฒนาสถานีโทรมาตรส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในลาวเพื่อข้อมูลสภาพอากาศและน้ำ 4.การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดตะกอนและป้องกันน้ำเสียสู่แม่น้ำโขง และ 5.การขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป