กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สินค้า

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น การเพิ่มการลดหย่อนภาษีแก่บริษัทที่ทำวิจัยจากเดิม 200% เป็น 300%  การประกาศบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสินค้าที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยให้ขายกับภาครัฐด้วยวิธีกรณีพิเศษ ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
52. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้าโอทอป ให้มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559  ณ  โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น     ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... ตลอดจนร่วมเจรจาจองใช้สิทธิกับเจ้าของผลงานได้โดยตรง พร้อมสินค้าผลงานวิจัยจากที่สร้างมูลค่าธุรกิจ พร้อมบรรยายพิเศษจากแหล่งทุนอุดหนุน SME     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... พร้อมทั้ง รองรับการขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อบ้านในยุคเออีซี ทั้งนี้ เนื่องจากจ.ปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาคือพระตะบองและเสียมเรียบ ที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนับร้อยปี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  , กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
56. Clipping วท ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หนุนใช้สินค้าไทย    เดลินิวส์ 7 ภาพข่าว ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
... และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลแล้ว โดยปัจจุบันมีสินค้าและบริการขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง 1,322 รายการ และยังเปิดให้บริการกับผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์ www.innovation.go.th ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป