กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารพิษ

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. หมู่บ้านหอยเชอรี่
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... เรื่อง เกษตรปลอดสารพิษของชุมชนอีกด้วย โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และเกษตรจังหวัดมหาสารคาม คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
42. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (หมู่บ้านพลังงานทางเลือก)
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... โดยทำการเกษตรอินทรีย์แบบปลอดสารพิษ และมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนมีผู้นำชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเกษตรอินทรีย์แบบปลอดสารพิษ ในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
...    รายละเอียดการให้บริการ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดูนก และชมพรรณไม้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชปลอดสารพิษ และการสาธิตปลูกพืชแบบผสมผสาน   เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.   ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
... กันยายน 2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมการผลิตผักปลอดสารพิษ  ที่จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
45. เทคโนโลยีการเกษตร
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เน้นการใช้เทคโนโลยีสะอาดทางการเกษตร โดยลดการใช้สารเคมี เพิ่มคุณภาพผลิตผลการเกษตร และคำนึงถึงความปลอดภัยจากสารพิษเป็นหลัก นำเทคโนโลยีแผนใหม่เพื่อปรับปรุงพืชและดิน จัดการทรัพยากรและการผลิต ตลอดจน เสาะหาพืชใหม่ที่หายากแต่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
46. วว. เปิดอบรมสาธิตการทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำฟรี!
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “เจลล้างมือไม่ใช้น้ำ”  ผลงานวิจัยและพัฒนาของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. ผลิตจากแอลกอฮอล์ 70%  มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์  ช่วยให้มืออ่อนนุ่มชุ่มชื้น  สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
47. ใช้แก๊สโซฮอล์ทำให้เป็นมะเร็ง……จริงหรือ?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เผยแพร่ออกไปว่ามีการตรวจพบสารพิษประเภทสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs: Volatile Organic Compound) กลุ่ม คาร์บอนิลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟอร์มาลดีไฮด์ และอะเซทัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... ผู้ผลิต ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและระบบบริหารจัดการ เพื่อนำสู่การเลิกใช้สารพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อม ให้กับสินค้า ซึ่งเชื่อแน่ว่าความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกฝ่าย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยดี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... เช่น จัดตั้งศูนย์บริการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของเอเชีย/ทำความตกลง ความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมธีออส ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป