กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารพิษ

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
31. โครงการการใช้ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท อ.เต่างอย จ.สกลนคร
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
... และอำเภอเมืองสกลนคร   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีระดับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และเยี่ยมนิทรรศการกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ที่ทางกลุ่มได้จัดแสดง เช่น กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อสุขภาพบ้านนาเวียง กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มน้ำดื่มบ้านนาเวียง ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
... ได้ ร่วมเข้ารับฟังผลการดำเนินงาน และความเห็นจากชาวบ้านในชุมชน  ลงพื้นที่ดูการทำแปลงผักปลอดสารพิษ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำสบู่สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากลุ่มต่างๆ สำหรับโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ฯ ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
...      2.  หมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ  บ้านหนองจิก  ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม           3.  หมู่บ้านไม้ผลไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร  ...
ศุกร์, 17 กันยายน 2010
... ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร สภาพพื้นที่มีทั้งป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล และด้วยจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษและเป็นแหล่งค้าพลอยชั้นดีของโลก ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
...      1.ห้องปฏิบัติการ จักรมาร์ติน บริษัทจักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จำกัด   ดำเนินธุรกิจด้านนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดทดสอบสำเร็จรูป สำหรับวินิจฉัยโรคสัตว์ สำหรับตรวจหาสารพิษในอาหารคนและอาหารสัตว์ ...
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
37. ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ชนิดออกฤทธิ์นานควบคุมลูกน้ำยุงลาย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ว่า บีทีไอ (Bacilus thuringiensis subsp. israelensis) ซึ่งสร้างโปรตีนสารพิษที่ฆ่าลูกน้ำยุงลายได้อย่างจำเพาะ ชีวินทรีย์นี้มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์อื่นๆไม่มีพิษตกค้างและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
38. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... การปลูกผักหวานป่า มะขามเปรี้ยว ชมจันทร์ ไผ่หวาน และการปลูกพืชผักพื้นบ้านต่างๆ การผลิตพืชผักปลอดสารพิษและพืชผักอินทรีย์ การเพาะเห็ดเมืองร้อน และการผลิตบล็อกประสาน วว. เป็นต้น             ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
... ชุดจ่ายปุ๋ยแบบง่าย , และประหยัด ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ   ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118                         ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
40. หมู่บ้านข้าวเหลือง 11
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... (วว.) โดยนำไปทดลองใช้ในการปลูกข้าว  ปลอดสารพิษเป็นแปลงสาธิตจำนวน 2 แปลง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกแตงโม ซึ่งได้ผลิตใช้ในครัวเรือนทุกครัวเรือนทั้ง 2 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้มีการจัดเวทีเสวนาร่วมกับแกนนำหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้น ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป