กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สสนก.

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... Disaster Prevention) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)        ทั้งนี้ ผลการประชุมภาพรวมใน ASEAN COST ครั้งที่ 70 จะมีการนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
32. Clippingวท ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 6 'สสนก.'เผย3เขื่อนใหญ่มีน้ำน้อยสุดนับแต่สร้าง ...
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2015
33. ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... (องค์การมหาชน) (สสนก.) ร่วมกับ :   ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ      เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... และสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ถัดมาเป็นผลงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) โชว์ผลงานจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วย วทน. ใช้กระบวนการเรียนรู้และลงมือทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
... กล่าวขอบคุณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความช่วยเหลือจังหวัดอย่างต่อเนื่องใน 5 งานสำคัญ ได้แก่ 1. การช่วยเหลือเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งนอกจากจิสด้าแล้วยังมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... หรือ สสนก. ได้สนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จนประสบความสำเร็จ  โดยมี ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... ณ ชุมชนนครป่าหมาก ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้สนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
... ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  ร่วมถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยพร้อมสนทนาถึงประเด็น ”ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน พ้นแล้ง พ้นท่วม”    ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กับชาวบ้านในหมู่บ้านลิ่มทอง ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
... สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป